Regulamin VI Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

 

 

§1. Cele, zasięg i miejsce Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

1.       Celem Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego, zwanego dalej Turniejem, jest:

a)       rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej,

b)       uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej oraz wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół ponadpodstawowych,

c)       popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów,

d)       rozwijanie i stymulowanie aktywności naukowej młodzieży uzdolnionej, w tym poprzez podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

2.       Zasięg Turnieju obejmuje teren całej Polski.

3.       Turniej odbywa się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwanym dalej Wydziałem.

§2. Struktura Organizacyjna

4.       Organizatorem Turnieju jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin działający poprzez własną jednostkę organizacyjną, tj. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod patronatem Dziekana Wydziału.

5.       Dziekan Wydziału powołuje Komitet Główny – organ sprawujący nadzór nad przebiegiem Turnieju. W skład Komitetu Głównego wchodzą: osoba wskazana przez Dziekana rekrutująca się spośród pracowników Wydziału (jako Przewodniczący), nauczyciele akademiccy o uznanej pozycji w zakresie nauki i nauczania, dwóch przedstawicieli Koła Naukowego „Alkahest” działającego przy Wydziale, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Opiekun Naukowy Komitetu Organizacyjnego (patrz ust. 10). W każdej edycji Turnieju skład Komitetu Głównego podawany będzie w odrębnym Aneksie na stronie Turnieju (patrz ust. 14 d) do dnia 30 listopada  danego roku szkolnego.

6.       Przewodniczący Komitetu Głównego może zapraszać do współpracy pracowników naukowych niebędących członkami Komitetu, jak również inne kompetentne osoby, np. nauczycieli szkół, z zastrzeżeniem, iż nie będą to nauczyciele, których wychowankowie zgłosili udział w Turnieju.

7.       Obowiązki i zadania Komitetu Głównego to:

a)       merytoryczna opieka i nadzór nad prawidłowym przebiegiem Turnieju,

b)      przygotowanie zadań do obu etapów Turnieju,

c)       opracowanie problematyki plakatów na daną edycję Turnieju,

d)      sprawdzanie i ocenianie prac,

e)       powołanie Komisji Plakatowej do oceny plakatów naukowych (skład Komisji Plakatowej podany zostanie na stronie Turnieju w odrębnym Aneksie do dnia 31 października danego roku szkolnego),

f)        wyznaczenie opiekunów pracowni, na której odbywa się konkurencja laboratoryjna,

g)       zatwierdzanie listy drużyn zakwalifikowanych do danego etapu,

h)      wystawianie i ewidencjonowanie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu Laureata Turnieju (patrz ust. 41),

i)        przyznanie nagród Laureatom Turnieju,

j)        gromadzenie dokumentacji dotyczącej Turnieju,

k)      podejmowanie decyzji w kwestiach spornych.

Komitet Główny podejmuje również dodatkowe starania w celu pozyskania środków finansowych na organizację Turnieju.

8.       Do rozpoczęcia Turnieju treść zadań przygotowanych na dany etap może być znana jedynie członkom Komitetu Głównego oraz osobom upoważnionym przez Komitet Główny Turnieju.

9.       Sprawy organizacyjne Turnieju Komitet Główny powierza Komitetowi Organizacyjnemu, w skład którego wchodzą aktywni członkowie wszystkich Kół Naukowych działających przy Wydziale. Nadzór nad pracami Komitetu sprawuje Opiekun Naukowy. Komitet Organizacyjny tworzą:

a)       wskazany przez Komitet Główny Opiekun Naukowy,

b)      wskazany przez Komitet Główny Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego będący członkiem koła naukowego Alkahest,

c)       wskazani przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Członkowie pozostałych Kół Naukowych działających przy Wydziale.

W każdej edycji Turnieju skład Komitetu Organizacyjnego podawany będzie w odrębnym Aneksie na stronie Turnieju (patrz ust. 14 d) do dnia 31 października bieżącego roku akademickiego.

10.    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego może zapraszać do współpracy pracowników naukowych niebędących członkami Komitetu, jak również inne kompetentne osoby, np. nauczycieli szkół, z zastrzeżeniem, iż nie będą to nauczyciele, których wychowankowie zgłosili udział w Turnieju.

11.    Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący w porozumieniu z Opiekunem Naukowym i Komitetem Głównym. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Opiekun Naukowy powierza obowiązki Przewodniczącego jednemu z członków.

12.    Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przydziela członkom określone funkcje.

13.    Obowiązki i zadania Komitetu Organizacyjnego to:

a)       rozpowszechnianie informacji o Turnieju i wysyłanie zaproszeń do szkół,

b)      przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych Uczestników,

c)       ustalanie drużyn zakwalifikowanych do I etapu Turnieju,

d)      pomoc w organizacji konkurencji w ramach Turnieju od strony technicznej (zapewnienie sal, organizowanie stanowisk laboratoryjnych, zapewnienie środków ochrony osobistej, np. fartuchów, okularów itd., organizowanie sesji plakatowej i przekazywanie informacji Komitetowi Głównemu),

e)       zapewnienie wyżywienia Uczestnikom Turnieju,

f)        wykonywanie innych czynności wskazanych przez Komitet Główny.

14.    Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Turnieju jest siedziba Koła „Alkahest”, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3 (Collegium Chemicum im. Profesora Andrzeja Waksmundzkiego), pok. Nr 524.

§3. Uczestnicy Turnieju

15.    Adresatami Turnieju są uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

16.    W trakcie trwania Turnieju członkowie różnych drużyn nie mogą ze sobą współpracować ani korzystać z niedozwolonych pomocy (patrz ust. 33).

17.    Zgłoszenia udziału w Turnieju odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych (pliki pdf) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a następnie dostarczenie oryginałów pism drogą pocztową na adres Komitetu Organizacyjnego (patrz ust. 15) lub osobiście, np. w trakcie rejestracji w dniu I etapu Turnieju. Niedostarczenie oryginałów do dnia I etapu Turnieju oznacza dyskwalifikację drużyny.

18.    W formularzu (podpisanym przez Opiekuna drużyny i Dyrektora Szkoły i opatrzonym pieczątką Dyrektora Szkoły) należy podać:

a)       imiona i nazwiska Uczniów wchodzących w skład drużyny oraz daty i miejsca urodzenia,

b)      imię i nazwisko Nauczyciela – Opiekuna drużyny,

c)       pełną nazwę, adres i telefon Szkoły,

d)      dane kontaktowe Opiekuna drużyny (adres poczty elektronicznej, numer telefonu),

e)       tytuł plakatu związanego z jednym z zagadnień zamieszczonych na stronie Turnieju dotyczących aktualnej tematyki Turnieju.

19.    Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia Uczniów przesyła Opiekun drużyny w wyznaczonym przez Organizatora terminie (patrz ust. 35).

20.    Zgłoszenia przesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo będą zwracane do poprawy, przy czym poprawiony wniosek musi wpłynąć w ustalonym terminie. Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia zostanie wysłane Opiekunowi drużyny drogą elektroniczną.


21.    Uczestnicy Turnieju wysyłając zgłoszenia akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na:

a)       przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem Turnieju, a także – zgodnie z własną wolą – na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, nazwy Szkoły i informacji o uzyskanej nagrodzie na stronach internetowych i w publikacjach wydawniczych Organizatora, a także w innych środkach masowego przekazu, w związku z działaniami informacyjnymi i marketingowymi Organizatora,

b)      utrwalenie ich wizerunków podczas uczestnictwa w Turnieju na zdjęciach/filmach wykonanych w trakcie jego trwania i wykorzystanie ich w związku z działaniami informacyjnymi związanymi z Turniejem, w szczególności wykorzystanie ich w artykułach i publikacjach Organizatora.

Zgody określone w punktach a i b są dobrowolne, przy czym wyrażenie niektórych zgód jest niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.

22.    Udzielone w czasie zgłaszania do Turnieju zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.

23.    W celu organizacji Turnieju Organizator pozyskuje dane osobowe w zakresie wskazanym w Formularzu zgłoszeniowym.

24.    Uczestnik Turnieju, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody,  zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Turnieju. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

25.    Administratorem danych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin działający – w zakresie związanym z organizacją Turnieju –  poprzez własną jednostkę organizacyjną, tj. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin. Zbierane są one w związku z dobrowolnym zgłoszeniem Uczestników przez Szkołę, niemniej bez podania danych nie jest możliwy udział w Turnieju. Gromadzone są one wyłącznie w celu realizacji Turnieju, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, a po zakończeniu Turnieju w związku z prawnie uzasadnionym interesem Organizatora w okresie archiwizacji danych, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Organizatora. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących udział w Turnieju. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

26.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, których nie otrzymał z przyczyn od niego niezależnych.

27.    Udział w Turnieju jest bezpłatny. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem na Wydział, wydrukowaniem plakatu oraz ubezpieczeniem Uczniów i Opiekuna.

28.    Regulamin pracowni laboratoryjnej przewidzianej w II etapie Turnieju został zawarty w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Finaliści Turnieju (patrz ust. 41) zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem pracowni.

29.    Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do:

a)       przestrzegania Regulaminu Turnieju oraz jego harmonogramu,

b)      informowania Komitetu Głównego i/lub Organizacyjnego o ewentualnych nieprawidłowościach w przebiegu Turnieju.

Uczestnicy Turnieju mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna) przed danym etapem.

§4. Organizacja Turnieju All-chemicznego

30.    Turniej ma charakter zawodów drużynowych, przy czym każda drużyna składa się z 3 uczniów. Daną Szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 drużyny. Dany Uczeń może należeć tylko do jednej drużyny. Dana drużyna może mieć tylko jednego opiekuna.

31.    Turniej przeprowadzany jest w dwóch etapach.

a)       I etap: eliminacje – konkurencja teoretyczna oraz konkurencja plakatowa,

b)      II etap: finał – konkurencja laboratoryjna.

32.    W czasie Turnieju drużyny mogą korzystać jedynie z własnych przyborów do pisania oraz prostych kalkulatorów, tj. kalkulatorów nieposiadających rozbudowanej pamięci wewnętrznej. O dopuszczeniu kalkulatora do wykorzystania przez drużynę decyduje Komitet Organizacyjny (ewentualnie, w spornych sytuacjach, w porozumieniu z Komitetem Głównym). Niedozwolone jest korzystanie z innych pomocy naukowych, tabletów, smartfonów, smartwatchy itd. W trakcie Turnieju Uczestnicy korzystają z układów okresowych i tablic zapewnionych przez Komitet Organizacyjny, a zadania rozwiązują w przygotowanych przez Organizatora arkuszach odpowiedzi. Zabrania się korzystania z własnych brudnopisów. Odpowiedzi należy zapisać nieścieralnym długopisem w przeznaczonym do tego miejscu.

33.    Szczegółowe informacje o organizacji Turnieju (w tym niniejszy Regulamin wraz z załącznikami) Komitet Organizacyjny zamieszcza na stronie Turnieju do dnia 30 listopada danego roku szkolnego. Przekazany zostanie również do Kuratorium z prośbą o zamieszczenie go na stronie internetowej, rozesłanie do szkół lubelskich i – w miarę możliwości – przekazanie tych informacji do Kuratoriów Oświaty w innych województwach.

34.    Ramowy harmonogram Turnieju:

a)       luty danego roku szkolnego: nadsyłanie zgłoszeń i tytułów plakatów naukowych w formie elektronicznej,

b)      marzec danego roku szkolnego: I etap – eliminacje: uroczystość rozpoczęcia Turnieju na Wydziale, konkurencja teoretyczna, konkurencja plakatowa, ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu,

c)       czerwiec danego roku szkolnego: II etap – finał: konkurencja laboratoryjna, uroczystość zakończenia Turnieju połączona z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród.

Dokładne daty podane zostaną w odrębnym Aneksie dla każdej edycji Turnieju do dnia 30 listopada danego roku szkolnego.

35.    Konkurencja teoretyczna obejmuje drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych. Konkurencja plakatowa polega na prezentacji przez Uczestników dostarczonych (we własnym zakresie) plakatów naukowych. Obydwie konkurencje są punktowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Regulaminu. Podstawą kwalifikacji drużyny do II etapu jest suma punktów uzyskanych z poszczególnych konkurencji.

36.    Każda drużyna może zaprezentować tylko jeden plakat. Problematyka plakatów podana zostanie na stronie Turnieju w odrębnym Aneksie do dnia 31 października danego roku szkolnego. Dostarczone przez Uczestników plakaty muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

37.    Oceny plakatów dokonuje Komisja Plakatowa zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Organizator umocowuje członków Komisji do dostępu do danych Uczestników Turnieju i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych.

38.    Do II etapu może zostać zakwalifikowanych maksymalnie 8 drużyn. W przypadku kwestii spornych Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia dogrywki w wybranej przez siebie formie. Zasady przeprowadzania i oceniania dogrywki zostały zamieszczone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

39.    Konkurencja laboratoryjna obejmuje głównie wykonanie zadań laboratoryjnych, przy czym Uczestnicy przeprowadzają określone eksperymenty chemiczne oraz analizują uzyskane wyniki. Szczegóły dotyczące zasad oceniania zadań laboratoryjnych znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

40.    Finalistami Turnieju są wszyscy Uczestnicy II etapu. Laureatami Turnieju są Finaliści będący członkami drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca w Turnieju. O ostatecznej kolejności drużyn decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach. Poza nagrodami rzeczowymi Laureaci otrzymują również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział (Uchwała nr XXIII – 26.7/15 Senatu UMCS z dnia 27.05.2015 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

§5. Tematyka Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

41.    Szczegółowa tematyka każdej z konkurencji oraz spis zalecanej literatury znajduje się w Załączniku nr. 4 do Regulaminu, który przygotowywany jest oddzielnie na każdą edycję Turnieju.

§6. Przepisy szczególne

42.    Jeżeli wśród zawodników znajdą się osoby niepełnosprawne, Organizator Turnieju dołoży wszelkich starań, aby miały one ułatwiony dostęp do sal, w których odbywają się zawody.

43.    Wypadki losowe uniemożliwiające drużynom udział w którymkolwiek etapie Turnieju nie są podstawą do wyznaczania dodatkowych terminów etapów ani do ubiegania się o przyjęcie drużyny do II etapu, z pominięciem pierwszego, w którym nie mogła z przyczyn losowych uczestniczyć.

44.    W przypadku, gdy Uczeń wchodzący w skład 3-osobowej drużyny nie może wziąć udziału w I etapie Turnieju (z przyczyn od niego niezależnych) Opiekun drużyny w imieniu danej Szkoły może wystąpić do Komitetu Głównego z prośbą o dokonanie zmiany składu drużyny. Każda z drużyn ma prawo tylko do jednorazowej zmiany osobowej, którą należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom (najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem I etapu) na specjalnie przygotowanym formularzu (,,Formularz zmiany składu drużyny”).

45.    Nie ma możliwości zmiany składu drużyny zakwalifikowanej do II etapu. W przypadku, gdy z przyczyn losowych w II etapie Turnieju nie może uczestniczyć drużyna w pełnym składzie, Komitet Główny zezwala na przystąpienie do konkurencji laboratoryjnej drużyny o niepełnym składzie. Praca takiej drużyny jest oceniana tak samo jak w przypadku drużyn o pełnym składzie.

46.    Organizator może pozbawić drużynę prawa do dalszego udziału w Turnieju, jeżeli naruszy ona niniejszy Regulamin, w tym poprzez korzystanie z niedozwolonej pomocy lub komunikację między drużynami w trakcie trwania którejkolwiek z konkurencji.

47.    Złamanie Regulaminu Turnieju przez jednego Uczestnika oznacza dyskwalifikację całej drużyny.

48.    W wypadku rezygnacji bądź dyskwalifikacji jednej lub kilku finałowych drużyn Organizator może zaproponować uczestnictwo w II etapie kolejnej/kolejnym drużynie/drużynom począwszy od miejsca 9 zajętego na I etapie.


§7. Postanowienia końcowe

49.    Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

50.    Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Opiekunem naukowym Komitetu Organizacyjnego oraz – w razie konieczności – Władzami Wydziału.

 

51.    Dokumentacja Turnieju jest archiwizowana przez Organizatora przez okres min. 1 roku. Wyniki z obu etapów będą przesłane pocztą elektroniczną przez członka Komitetu Organizacyjnego na adres Opiekuna drużyny wskazany w formularzu.

Regulamin VI OTA  Pobierz plik
Zasady oceny zadań teoretycznych i laboratoryjnych  Pobierz plik 
Zasady oceny plakatów naukowych Pobierz plik