Statut KN Alkahest
 
Statut
Koła Naukowego Alkahest
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Koło nosi nazwę "Koło Naukowe Alkahest". Koło używa pieczęci i druków z tą nazwą.
1.2. Siedzibą Koła jest Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1.3. Koło nie posiada odrębnej osobowości prawnej i jako organizacja studencka oparta na zasadach dobrowolności przynależności działa przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1.4. Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ze Statutem Uczelni.
1.5. Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych lub podobnych celach.
 
2. CELE I ZADANIA
2.1. Celem koła jest:
a) uzupełnianie i pogłębianie wiedzy Członków Koła, wdrażanie ich do pracy naukowej w zakresie nauk chemicznych;
b) popularyzacja zainteresowań naukami chemicznymi wśród uczniów i studentów szkół wyższych;
c) umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów i młodych absolwentów;
d) ułatwienie najlepszego startu zawodowego Członkom Koła;
e) doskonalenie znajomości języków obcych;
f) współpraca z Sekcją Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
g) ogólna działalność dla dobra Uniwersytetu;
h) rozwój osobowości Członków Koła.
2.2. Koło realizuje swe cele poprzez:
a) organizowanie odczytów wygłaszanych przez Członków Koła lub zaproszonych gości;
b) podejmowanie i prowadzenie przez Członków Koła zespołowych lub indywidualnych prac naukowo-badawczych;
c) organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych;
d) organizowanie wycieczek terenowych i do placówek naukowych;
e) tworzenie sekcji, grup zainteresowań do wykonywania określonych zadań;
f) współpracę z innymi kołami naukowymi, instytucjami naukowymi i szkołami średnimi;
g) publikowanie własnych osiągnięć naukowych w kraju lub zagranicą.
 
3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
3.1. Członkiem Koła może zostać student każdego stopnia studiów, zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinie chemii.
3.2. Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
3.3. Każdy Członek Koła ma prawo do:
a) swobodnego wyrażania opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatów;
b) czynnego udziału w konferencjach kół naukowych;
c) kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła;
d) oceniania pracy Zarządu Koła;
e) korzystania z pomocy pracowników jednostki, przy której utworzone jest Koło i Opiekuna Koła;
f) korzystania z lokalu, sprzętów, pomocy naukowych Koła;
g) korzystania z imprez organizowanych przez Koło;
3.4. Każdy Członek Koła jest zobowiązany do:
a) ścisłego przestrzegania Statutu Koła;
b) aktywnego angażowania się w naukową działalność Koła;
c) obecności na zebraniach;
d) samodzielnej pracy nad problematyką, będącą przedmiotem działalności Koła;
e) regularnego opłacania składek członkowskich;
f) dbania o dobre imię Koła.
3.5. Prawo członkowskie gaśnie:
a) przez dobrowolne wystąpienie;
b) przez skreślenie z listy studentów;
c) w przypadku niewypełnienia deklaracji odnowienia członkostwa w nowym roku akademickim;
d) w przypadku rozwiązania Koła;
e) niewypełniania obowiązków zawartych w Statucie, w tym nieopłacanie składek członkowskich, braku aktywności, częstych nieobecności na zebraniach Koła.
3.6. Zarząd ma prawo zawiesić w prawach Członka Koła, jeśli nie wypełnia on obowiązków objętych Statutem. Członkom wykluczanym z Koła przysługuje się w terminie 30 dni od daty powiadomienia prawo do wniesienia odwołania do Zarządu Koła, który ma obowiązek przedstawić tą sprawę na najbliższym Walnym Zgromadzeniu do ponownego rozpatrzenia; ponowna uchwała w tej sprawie ma charakter ostateczny.
3.7. Osoba zawieszona w prawach Członka Koła ma prawo do ponownego starania się o członkostwo nie wcześniej niż w nowym roku akademickim.
3.8. Osoby szczególnie zasłużone dla Koła mogą otrzymać status Członka Honorowego na podstawie jednogłośnej decyzji Zarządu, popartej przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
3.9. Członkowie mogą być zorganizowani w zespoły lub sekcje, zajmujące się określoną tematyką prac Koła.
 
4. WŁADZE KOŁA
4.1. Władze Koła stanowią:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd Koła.
4.2. Praca Organów Koła ma charakter społeczny.
4.3. Największą Władzą Koła jest Walne Zgromadzenie:
a) uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmują obecni Członkowie Koła. Każdy Członek ma jeden głos;
b) uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów w sprawach objętych porządkiem obrad;
c) Walne Zgromadzenie prowadzi i zwołuje Prezes Koła;
d) Walne Zgromadzenie określa kierunki pracy Koła;
e) Zarząd Koła zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie dwóch trzecich (2/3) ogólnej liczby Członków Koła.
4.4. Zarząd Koła stanowią: Prezes, Z-ca Prezesa, Skarbnik, Sekretarz, Kronikarz oraz Opiekun Sprzętu Komputerowego oraz inne jednostki powołane przez Prezesa na dany rok akademicki.
4.5. Do zadań Zarządu Koła należy:
a) kierowanie działalnością Koła;
b) reprezentowanie Koła na zewnątrz;
c) ustalanie składu osobowego na sesje naukowe;
d) prowadzenie rachunkowości Koła;
e) prowadzenie ewidencji Członków Koła;
f) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Uczelni;
g) odpowiedzialność za działalność Koła przed Władzami Wydziału Chemii;
h) prowadzenie dokumentacji z działalności Koła i przedstawianie ich Władzom na ich prośbę.
4.6. Zarząd Koła może zostać odwołany jedynie przez Walne Zgromadzenie w obecności co najmniej trzech czwartych (3/4) Członków Koła kwalifikowaną większością dwóch trzecich (2/3) głosów.
4.7. Kadencja Zarządu Koła trwa jeden (1) rok. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję.
4.8. Prezes Koła jest wybierany zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
4.9. Wybrany Prezes powołuje pozostałych Członków Zarządu.
4.10. Nowo wybrani Członkowie Zarządu obejmują swe funkcje bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.
4.11. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani ze swoich stanowisk na własny wniosek przedłożony Prezesowi Koła lub decyzją Walnego Zgromadzenia w przypadku niewywiązywania się z powierzonych zadań.
4.12. W przypadku odwołania Członka Zarządu należy niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie w celu uprawomocnienia decyzji i wyboru Kandydata na wolne stanowisko.
 
5. OPIEKUN KOŁA
5.1. Opiekuna Koła zatwierdzają Władze Uczelni.
5.2. Opiekun występuje w interesach Koła przed Władzami Uczelni.
5.3. Opiekun jest doradcą naukowym Koła.
 
6. FUNDUSZE
6.1. Fundusze Koła pochodzą:
a) od Władz Uczelni;
b) od organizacji studenckich i młodzieżowych;
c) z dotacji różnych instytucji społecznych;
d) z darowizn;
e) ze składek członkowskich.
 
7. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
7.1. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Koła na początku roku akademickiego i zatwierdza na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym.
7.2. Składka członkowska opłacana jest dwa razy w roku akademickim: w semestrze zimowym i letnim.
7.3. Pierwsza składka członkowska powinna być opłacona w nieprzekraczającym terminie do 30 dni od wstąpienia do Koła lub zatwierdzenia deklaracji odnowienia członkostwa. Druga składka powinna być opłacona do końca pierwszego miesiąca semestru letniego.
7.4. Osoby wstępujące do Koła w semestrze letnim wpłacają tylko jedną składkę. Osoby wstępujące do Koła w połowie semestru (styczeń w przypadku semestru zimowego, maj w przypadku semestru letniego) mają prawo wnioskować o obniżenie wysokości składki członkowskiej na dany semestr do połowy jej wartości, przy czym wniosek ten powinien wpłynąć do Zarządu Koła nie później niż do 30 dni od daty wstąpienia do Koła.
7.5. Zarząd Koła ma prawo do zmiany wysokości składki członkowskiej lub odstąpienia od jej pobierania w trakcie trwania roku akademickiego, po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Zmiany powinny obowiązywać od nowego semestru.
7.6. Zarząd Koła ma obowiązek przedstawić rozliczenie z wykorzystania środków pochodzących ze składek członkowskich na każdorazową prośbę Członków Koła i na koniec roku akademickiego.
7.7. Środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich niewykorzystane w danym roku akademickim powinny być w całości przekazane nowemu Zarządowi pełniącego kadencję w nowym roku akademickim.
7.8. Nieopłacenie składki członkowskiej w wyznaczonym terminie może być podstawą do wykreślenia z listy Członków Koła.
 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich (2/3) głosów i zatwierdzenia przez Władze Uczelni.
8.2. W tym samym trybie dokonuje się zmian Statutu.
8.3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc wszelkie inne przepisy i akty prawne normalizujące działanie KN Alkahest.
8.4. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w obecności trzech czwartych (3/4) Członków Koła, kwalifikowaną większością dwóch trzecich (2/3) głosów.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statucie stosuje się ustawę z dn. 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 79 poz. 855), ustawę z dn. 12.09.1990 r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późn. zm.).
 
 
 
Statut do pobrania:
                                   Statut Koła Naukowego Alkahest.docx (rozmiar: 26 KB)