III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny

  Image and video hosting by TinyPic

Patronat i Sponsorzy

Do pobrania

Poprzednie wiadomości 

======================================================================

=========================== PATRONAT I SPONSORZY ===========================

 

PATRONAT HONOROWY

 

       

 

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR
 


1.Ogólnopolski Turniej All-chemiczny - logo czarne.png (rozmiar: 76 KB)
2.Ogólnopolski Turniej All-chemiczny - logo białe.png (rozmiar: 72 KB)

  

========================= UCZESTNICY I ETAPU ========================== 

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W III OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU ALL-CHEMICZNYM 

 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  im. Józefa Dechnika w Biłgoraju dwie drużyny

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie dwie drużyny

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku dwie drużyny

Zespół Szkół nr 2 w Kraśnikudwie drużyny

Zespół Szkół nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku – jedna drużyna

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowiedwie drużyny

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie – jedna drużyna

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lubliniedwie drużyny

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lubliniejedna drużyna 

II Liceum Ogólnokształcące im. H. J. Zamoyskiego w Lublinie jedna drużyna

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie – dwie drużyny

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie jedna drużyna

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckimcztery drużyny

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach jedna drużyna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu jedna drużyna

 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskimjedna drużyna

 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Bronieckiego w Świdnikujedna drużyna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdnikujedna drużyna

Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim jedna drużyna

 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawiejedna drużyna

Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie trzy drużyny

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – jedna drużyna

 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu dwie drużyny

 III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościudwie drużyny

 

 

============================== HARMONOGRAM ============================== 

 

HARMONOGRAM I ETAPU III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO

08:15 - 09:15 REJESTRACJA DRUŻYN - PRZYJĘCIE PLAKATÓW od uczestników, odbiór identyfikatorów oraz materiałów od organizatorów

 

09:20 - 09:40 UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO

 

09:40 11:10 KONKURENCJA TEORETYCZNA – drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych

 SPOTKANIE OPIEKUNÓW DRUŻYN Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ WYDZIAŁU CHEMII UMCS ORAZ PRACOWNIKAMI ZAKŁADU DYDAKTYKI CHEMII

11:10 - 11:40 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

 

11:40 – 13:10 KONKURENCJA PLAKATOWA – rozmowa członków komisji z drużynami oraz ocena plakatów naukowych

 

13:10 – 13:50 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK 

 

13:50 – 14:30 WRĘCZENIE WYRÓŻNIENIA za najlepszy plakat naukowy, ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu, zakończenie I etapu

 

 

KONKURENCJA PLAKATOWA:

 

1.       Promieniotwórczość – nieuniknione zagrożenie oraz pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie organizmów.

2.       Rad w produktach spożywczych i kosmetykach.

3.       Radioizotopy jako znaczniki procesów fizjologicznych i metabolicznych roślin i zwierząt. 

4.       Efekty izotopowe w fizykochemicznych właściwościach cieczy i ich roztworów.

5.       Wypadek jądrowy – przyczyny i skutki widoczne po latach.

6.       Elektrownie jądrowe.

7.       Maria Curie-Skłodowska jako prekursorka współczesnej radiochemii.

8.       Przełomowe odkrycia, które zmieniły spojrzenie na świat – Nobliści w dziedzinie chemii.

9.       Döbereiner, Newlands, Mendelejew, Bohr – różne spojrzenia na uszeregowanie pierwiastków chemicznych. 

     10.     Nowe pierwiastki w układzie okresowym o liczbach porządkowych 113, 115, 117 i 118.

 

KONKURENCJA TEORETYCZNA:

1. Chemia ogólna:

-  układ okresowy: odczytywanie informacji i zależności np. konfiguracji elektronowych,

- ustalanie wzorów chemicznych: sumarycznych, empirycznych, rzeczywistych, elektronowych (Lewisa) i strukturalnych,

- wiązania chemiczne: podstawowe rodzaje wiązań oraz przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek (hybrydyzacja sp, sp2 i sp3), przyczyny i sposób powstawania wiązania wodorowego na przykładzie wody, alkoholi i białek,

- typy reakcji chemicznych: synteza, analiza, wymiana pojedyncza, wymiana podwójna,

- podstawowe prawa chemiczne: np. prawo zachowania masy, prawo stałych stosunków objętościowych (Gay-Lussac).

 

2. Chemia nieorganiczna:

- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: podstawowe związki, właściwości, otrzymywanie, reakcje charakterystyczne i zastosowanie, dysocjacja, hydroliza,

- metale (np. Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Ag ), stopy metali: wspólne cechy metali, budowa wewnętrzna, kryteria podziału, reakcje metali z kwasami i wodą, metody otrzymywania oraz reakcje charakterystyczne, zastosowanie, obecność metali w wodzie mineralnej, działanie na organizm ludzki i środowisko,

- szkło jako mieszanina pewnych soli: właściwości, otrzymywanie, zastosowanie, szkło wodne, trawienie szkła,

 - stan skupienia: makroskopowa i mikroskopowa charakterystyka, przemiany stanów skupienia (topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja),

 

3. Podstawowe obliczenia chemiczne:

- stechiometria: mol, masa i objętość molowa, równanie Clapeyrona, wydajność reakcji, obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych, obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych,

-roztwory: stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, stężenia w ppm, rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, pH, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, roztwory buforowe,

- jakościowa i ilościowa interpretacja równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym.

 

4. Reakcje redoks:

- bilansowanie równań reakcji: obliczanie stopnia utlenienia, bilans elektronowy, bilans ładunków, dobieranie współczynników stechiometrycznych, identyfikacja utleniaczy i reduktorów oraz reakcji utleniania i redukcji,

- związki manganu i chromu: barwy roztworów jonów o różnych stopniach utlenienia, reakcje z utleniaczami lub reduktorami,

- reakcje kwasu siarkowego(VI) i kwasu azotowego(V) z metalami: Cu, Hg, Cr, Ag, Al, Fe.

 

5.Termochemia:

- typ reakcji: endo- i egzoenergetyczne (np. endo- i egzotermiczne),

- entalpia i energia wewnętrzna: jako funkcje stanu; efekt cieplny reakcji,

- standardowa molowa entalpia: tworzenia i spalania,

- podstawowe prawa: prawo Hessa i prawo Lavoisiera-Laplace’a.

 

6. Kinetyka reakcji:

- obliczenia: zmiana szybkości reakcji na podstawie równania kinetycznego, czynniki wpływające na szybkość reakcji, okres połowiczengo przereagowania, rząd reakcji, stała równowagi reakcji,

- definicje: energia aktywacji, teoria zderzeń efektywnych i kompleksu aktywnego, katalizator, inhibitor, reguła przekory Le Chateliera-Brauna.

 

7. Chemia organiczna:

- węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne: nazewnictwo, otrzymywanie, zastosowanie i reakcje charakterystyczne, doświadczalny sposób odróżnienia alkoholu monohydroksylowego od polihydroksylowego,

- tłuszcze: nazewnictwo, otrzymywanie,  podział, podstawowe reakcje, doświadczalny sposób wykazujący nienasycony charakter oleju jadalnego,

- hydroksykwasy: przykłady i nomenklatura hydroksykwasów (kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, kwas salicylowy), właściwości fizyczne i chemiczne, charakterystyka kwasu salicylowego i jego pochodnych – aspiryna, PAS, zastosowanie hydroksykwasów w życiu codziennym, a w szczególności w kuchni,

- białka: zasady nomenklatury peptydów, charakter wiązania peptydowego, białka jako związki wielkocząsteczkowe, reakcje charakterystyczne dla białek, wysalanie i denaturacja,

- węglowodany: podział cukrów, interpretacja wzorów sumarycznych oraz strukturalnych (w formie łańcuchowej i pierścieniowej), właściwości fizyczne oraz chemiczne (karmelizacja, fermentacja i właściwości redukujące) monosacharydów, di-, tri- oraz polisacharydy jako produkt kondensacji cząsteczek cukrów prostych, wiązanie O-glikozydowe, właściwości fizyczne i chemiczne disacharydów oraz produkty ich hydrolizy skrobia jako przedstawiciel polisacharydów (budowa, właściwości fizyczne i chemiczne), doświadczalny sposób potwierdzania obecności kilku grup –OH w cząsteczce węglowodanu, doświadczalny sposób potwierdzania właściwości redukujących sacharydów, doświadczalny sposób wykrywania skrobi,  potwierdzenie redukujących właściwości monosacharydów w próbach Trommera i Tollensa.

 

8. Radiochemia:

-podstawowe pojęcia z zakresu budowy jądra atomowego (m.in. nukleon, nuklid, izotopy, izobary, liczba atomowa, liczba masowa),

-podstawowe pojęcia dotyczące rozpadu promieniotwórczego (m.in. czas połowicznego zaniku, stała rozpadu promieniotwórczego, aktywność źródła, prawo rozpadu i nagromadzania, prawo przesunięć Fajansa-Soddy’ego), - przemiany alfa, beta i gamma (wychwyt K, konwersja wewnętrzna itd.)

 

 Image and video hosting by TinyPic

========================== POPRZEDNIE WIADOMOŚCI ========================== 

Specjalna edycja z okazji 150 Urodzin Marii Curie – Skłodowskiej

 

I ETAP – 11.03.2017 r. (SOBOTA)

 II ETAP – 2.06.2017 r. (PIĄTEK)

WYNIKI III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO

 Etap 1 - Wyniki drużyn.pdf 
  

 

SKŁAD KOMISJI PLAKATOWEJ ORAZ PREZYDIUM KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

 

 

 

 
- III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny: 
 
 Etap 1 - zadania.pdf
  Etap 1 - model odpowiedzi.pdf
  Etap 1 - statystyki

 Etap 1 - wyniki drużyn

 

   Etap 2 - zadania laboratoryjne.pdf 


======================================================================

=========================== PATRONAT I SPONSORZY ===========================

 

PATRONAT HONOROWY

 

       

 

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATOR
 


1.Ogólnopolski Turniej All-chemiczny - logo czarne.png (rozmiar: 76 KB)
2.Ogólnopolski Turniej All-chemiczny - logo białe.png (rozmiar: 72 KB)

  

========================= UCZESTNICY I ETAPU ========================== 

LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W III OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU ALL-CHEMICZNYM 

 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących  im. Józefa Dechnika w Biłgoraju dwie drużyny

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie dwie drużyny

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku dwie drużyny

Zespół Szkół nr 2 w Kraśnikudwie drużyny

Zespół Szkół nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Kraśniku – jedna drużyna

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowiedwie drużyny

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie – jedna drużyna

Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lubliniedwie drużyny

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lubliniejedna drużyna 

II Liceum Ogólnokształcące im. H. J. Zamoyskiego w Lublinie jedna drużyna

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie – dwie drużyny

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie jedna drużyna

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckimcztery drużyny

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach jedna drużyna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu jedna drużyna

 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskimjedna drużyna

 I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Bronieckiego w Świdnikujedna drużyna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdnikujedna drużyna

Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim jedna drużyna

 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawiejedna drużyna

Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie trzy drużyny

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie – jedna drużyna

 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu dwie drużyny

 III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościudwie drużyny

 

 

============================== HARMONOGRAM ============================== 

 

HARMONOGRAM I ETAPU III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO

08:15 - 09:15 REJESTRACJA DRUŻYN - PRZYJĘCIE PLAKATÓW od uczestników, odbiór identyfikatorów oraz materiałów od organizatorów

 

09:20 - 09:40 UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO

 

09:40 11:10 KONKURENCJA TEORETYCZNA – drużynowe rozwiązywanie arkusza zadań teoretycznych

 SPOTKANIE OPIEKUNÓW DRUŻYN Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ WYDZIAŁU CHEMII UMCS ORAZ PRACOWNIKAMI ZAKŁADU DYDAKTYKI CHEMII

11:10 - 11:40 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK

 

11:40 – 13:10 KONKURENCJA PLAKATOWA – rozmowa członków komisji z drużynami oraz ocena plakatów naukowych

 

13:10 – 13:50 PRZERWA NA POCZĘSTUNEK 

 

13:50 – 14:30 WRĘCZENIE WYRÓŻNIENIA za najlepszy plakat naukowy, ogłoszenie listy drużyn zakwalifikowanych do II etapu, zakończenie I etapu

 

 

KONKURENCJA PLAKATOWA:

 

1.       Promieniotwórczość – nieuniknione zagrożenie oraz pozytywny wpływ na środowisko i zdrowie organizmów.

2.       Rad w produktach spożywczych i kosmetykach.

3.       Radioizotopy jako znaczniki procesów fizjologicznych i metabolicznych roślin i zwierząt. 

4.       Efekty izotopowe w fizykochemicznych właściwościach cieczy i ich roztworów.

5.       Wypadek jądrowy – przyczyny i skutki widoczne po latach.

6.       Elektrownie jądrowe.

7.       Maria Curie-Skłodowska jako prekursorka współczesnej radiochemii.

8.       Przełomowe odkrycia, które zmieniły spojrzenie na świat – Nobliści w dziedzinie chemii.

9.       Döbereiner, Newlands, Mendelejew, Bohr – różne spojrzenia na uszeregowanie pierwiastków chemicznych. 

     10.     Nowe pierwiastki w układzie okresowym o liczbach porządkowych 113, 115, 117 i 118.

 

KONKURENCJA TEORETYCZNA:

1. Chemia ogólna:

-  układ okresowy: odczytywanie informacji i zależności np. konfiguracji elektronowych,

- ustalanie wzorów chemicznych: sumarycznych, empirycznych, rzeczywistych, elektronowych (Lewisa) i strukturalnych,

- wiązania chemiczne: podstawowe rodzaje wiązań oraz przewidywanie budowy przestrzennej cząsteczek (hybrydyzacja sp, sp2 i sp3), przyczyny i sposób powstawania wiązania wodorowego na przykładzie wody, alkoholi i białek,

- typy reakcji chemicznych: synteza, analiza, wymiana pojedyncza, wymiana podwójna,

- podstawowe prawa chemiczne: np. prawo zachowania masy, prawo stałych stosunków objętościowych (Gay-Lussac).

 

2. Chemia nieorganiczna:

- tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: podstawowe związki, właściwości, otrzymywanie, reakcje charakterystyczne i zastosowanie, dysocjacja, hydroliza,

- metale (np. Na, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Ag ), stopy metali: wspólne cechy metali, budowa wewnętrzna, kryteria podziału, reakcje metali z kwasami i wodą, metody otrzymywania oraz reakcje charakterystyczne, zastosowanie, obecność metali w wodzie mineralnej, działanie na organizm ludzki i środowisko,

- szkło jako mieszanina pewnych soli: właściwości, otrzymywanie, zastosowanie, szkło wodne, trawienie szkła,

 - stan skupienia: makroskopowa i mikroskopowa charakterystyka, przemiany stanów skupienia (topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja),

 

3. Podstawowe obliczenia chemiczne:

- stechiometria: mol, masa i objętość molowa, równanie Clapeyrona, wydajność reakcji, obliczenia dla mieszanin niestechiometrycznych, obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych,

-roztwory: stężenie molowe i procentowe, przeliczanie stężeń, stężenia w ppm, rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, pH, stała i stopień dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, roztwory buforowe,

- jakościowa i ilościowa interpretacja równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym.

 

4. Reakcje redoks:

- bilansowanie równań reakcji: obliczanie stopnia utlenienia, bilans elektronowy, bilans ładunków, dobieranie współczynników stechiometrycznych, identyfikacja utleniaczy i reduktorów oraz reakcji utleniania i redukcji,

- związki manganu i chromu: barwy roztworów jonów o różnych stopniach utlenienia, reakcje z utleniaczami lub reduktorami,

- reakcje kwasu siarkowego(VI) i kwasu azotowego(V) z metalami: Cu, Hg, Cr, Ag, Al, Fe.

 

5.Termochemia:

- typ reakcji: endo- i egzoenergetyczne (np. endo- i egzotermiczne),

- entalpia i energia wewnętrzna: jako funkcje stanu; efekt cieplny reakcji,

- standardowa molowa entalpia: tworzenia i spalania,

- podstawowe prawa: prawo Hessa i prawo Lavoisiera-Laplace’a.

 

6. Kinetyka reakcji:

- obliczenia: zmiana szybkości reakcji na podstawie równania kinetycznego, czynniki wpływające na szybkość reakcji, okres połowiczengo przereagowania, rząd reakcji, stała równowagi reakcji,

- definicje: energia aktywacji, teoria zderzeń efektywnych i kompleksu aktywnego, katalizator, inhibitor, reguła przekory Le Chateliera-Brauna.

 

7. Chemia organiczna:

- węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne: nazewnictwo, otrzymywanie, zastosowanie i reakcje charakterystyczne, doświadczalny sposób odróżnienia alkoholu monohydroksylowego od polihydroksylowego,

- tłuszcze: nazewnictwo, otrzymywanie,  podział, podstawowe reakcje, doświadczalny sposób wykazujący nienasycony charakter oleju jadalnego,

- hydroksykwasy: przykłady i nomenklatura hydroksykwasów (kwas mlekowy, kwas winowy, kwas cytrynowy, kwas salicylowy), właściwości fizyczne i chemiczne, charakterystyka kwasu salicylowego i jego pochodnych – aspiryna, PAS, zastosowanie hydroksykwasów w życiu codziennym, a w szczególności w kuchni,

- białka: zasady nomenklatury peptydów, charakter wiązania peptydowego, białka jako związki wielkocząsteczkowe, reakcje charakterystyczne dla białek, wysalanie i denaturacja,

- węglowodany: podział cukrów, interpretacja wzorów sumarycznych oraz strukturalnych (w formie łańcuchowej i pierścieniowej), właściwości fizyczne oraz chemiczne (karmelizacja, fermentacja i właściwości redukujące) monosacharydów, di-, tri- oraz polisacharydy jako produkt kondensacji cząsteczek cukrów prostych, wiązanie O-glikozydowe, właściwości fizyczne i chemiczne disacharydów oraz produkty ich hydrolizy skrobia jako przedstawiciel polisacharydów (budowa, właściwości fizyczne i chemiczne), doświadczalny sposób potwierdzania obecności kilku grup –OH w cząsteczce węglowodanu, doświadczalny sposób potwierdzania właściwości redukujących sacharydów, doświadczalny sposób wykrywania skrobi,  potwierdzenie redukujących właściwości monosacharydów w próbach Trommera i Tollensa.

 

8. Radiochemia:

-podstawowe pojęcia z zakresu budowy jądra atomowego (m.in. nukleon, nuklid, izotopy, izobary, liczba atomowa, liczba masowa),

-podstawowe pojęcia dotyczące rozpadu promieniotwórczego (m.in. czas połowicznego zaniku, stała rozpadu promieniotwórczego, aktywność źródła, prawo rozpadu i nagromadzania, prawo przesunięć Fajansa-Soddy’ego), - przemiany alfa, beta i gamma (wychwyt K, konwersja wewnętrzna itd.)

 

 Image and video hosting by TinyPic

========================== POPRZEDNIE WIADOMOŚCI ========================== 

Specjalna edycja z okazji 150 Urodzin Marii Curie – Skłodowskiej

 

I ETAP – 11.03.2017 r. (SOBOTA)

 II ETAP – 2.06.2017 r. (PIĄTEK)

WYNIKI III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ALL-CHEMICZNEGO

 Etap 1 - Wyniki drużyn.pdf 
  

 

SKŁAD KOMISJI PLAKATOWEJ ORAZ PREZYDIUM KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 

 

 

 

 
- III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny: 
 
 Etap 1 - zadania.pdf
  Etap 1 - model odpowiedzi.pdf
  Etap 1 - statystyki

 Etap 1 - wyniki drużyn 


   Etap 2 - zadania laboratoryjne.pdf 

 

============================== DO POBRANIA ==============================  

 Folder informacyjny.pdf